Mål: ÖH 8638-17

Avgörande

Montering av servicelucka på 30 x 30 cm i bostadsrättshavarnas badrum i samband med partiellt stambyte. – I målet framgick inte annat än att åtgärden inte var förenlig med branschregler avseende säker vatteninstallation. Det gick inte heller att bortse från bostadsrättshavarnas uppgift om att åtgärden skulle ha inneburit ett ingrepp i tätskiktet på sätt att bostadsrättshavarnas försäkring inte skulle ha täckt eventuella skador med anledning av åtgärden. Hovrätten kom därför fram till att förändringen inte kunde anses vara av liten betydelse för bostadsrättshavarna (9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen). Hovrätten konstaterade därefter att det genom förhör hade framkommit att det var nödvändigt att gå via bostadsrättshavarnas badrumsvägg om det skulle genomföras en partiell stamrenovering på det sätt som bostadsrättsföreningen hade tänkt. Det hade dock även av förhören framgått att den aktuella åtgärden (serviceluckan på 30 x 30 cm) inte var tillräcklig för att syftet med den skulle uppnås. Det var därför enligt hovrätten inte rimligt att bostadsrättshavarna skulle behöva acceptera att åtgärden vidtogs. Hovrätten kom därför fram till att förändringen var oskälig mot bostadsrättshavarna (9 kap. 17 § första stycket bostadsrättslagen). Bostadsrättsföreningens överklagande avslogs.