Mål: ÖH 11080-17

RH 2019:13

Vägledande avgörande

Makar i 35-årsåldern hade nekats medlemskap i en bostadsrättsförening eftersom det i stadgarna stod att "Till medlem får i första hand antagas fysisk person fyllt 55 år. Om äkta makar förvärvar bostadsrätt är det tillräckligt att en av makarna uppnått sagda ålder..."

Föreningen hävdade bl.a. att paragrafen skulle tolkas ändamålsenligt och att "i första hand" syftade på att make under 55 år kunde beviljas medlemskap om den andra maken uppfyllde ålderskravet.

Enligt hovrätten kan villkoren inte läsas på annat sätt än att de inte utesluter medlemskap för den som är under 55 år, även om vederbörande inte är gift eller sambo med annan som fyllt 55 år. Villkoret var skönsmässigt utformat och hovrätten fann därför att bostadsrättsföreningen saknade stöd för att vägra makarna medlemskap. Eftersom föreningen i övrigt inte hade något att erinra mot makarna skulle makarna beviljas medlemskap. Hovrätten ändrade hyresnämndens beslut och beviljade makarna medlemskap i bostadsrättsföreningen.