Mål: ÖH 4991-17

Avgörande

Sökanden har förvärvat en andel i en bostadsrätt. Frågan är om hon ändå ska beviljas medlemskap. Andelen har förvärvats från tidigare make och i lägenheten bor parets dotter. Enligt föreningens stadgar ska medlemskap beviljas om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende personer. Av bostadsrättslagen framgår också att när make förvärvar bostadsrätt ska maken beviljas medlemskap såvida det inte finns krav på medlemskap i särskild sammanslutning eller liknande. Hovrätten anser att sökanden inte ska beviljas medlemskap eftersom några sådana sociala skäl som bär upp bestämmelsen i 2 kap 5 § bostadsrättslagen inte föreligger då hon aldrig har bott i lägenheten tillsammans med (nu tidigare) maken. Hennes sammanboende med dottern har pågått för kort tid för att anses varaktigt.