Mål: ÖH 4075-18

RH 2018:40

Vägledande avgörande

Hyresgästen sades upp pga. otillåten andrahandsupplåtelse. Hyresgästen hävdade att han sammanbodde med den påstådda andrahandshyresgästen (en kusin) och begärde att få överlåta hyresrätten till denne. Hyresnämnden biföll hyresvärdens talan och avslog hyresgästens ansökan om överlåtelse. Hovrätten har dock funnit att hyresgästen och kusinen är att betrakta som närstående och att det s.k. varaktighetsrekvisitet är uppfyllt. Hyresvärden hade invänt att det inte kunde vara fråga om ett samboende eftersom hyresgästen bodde i lägenheten med fru och barn. Hovrätten har med hänvisning till tidigare rättsfall ansett att detta förhållande inte kunde utgöra hinder mot ett sammanboende. Av hyresgästens uppgifter framgick att det varit fråga om ett reellt sammanboende. Hovrätten har därför med ändring av hyresnämndens beslut avslagit hyresvärdens upphörstalan och gett hyresgästen tillstånd att överlåta hyresrätten till kusinen.