Mål: ÖH 10520-17

RH 2018:24

Vägledande avgörande

Hyresvärden har gjort gällande att 5-6 personer utöver hyresgästen varit bosatta i prövningslägenheten och att detta medfört att hyresgästen inte iakttagit sundhet, ordning och gott skick, att han olovligen upplåtit prövningslägenheten i andra hand eller att det föreligger ett inneboendeförhållande som kan vara till men för hyresvärden. Som bevisning har hyresvärden åberopat utdrag ur folkbokföringsregistret. Frågan är om detta är tillräckligt för att hyresvärden ska anses ha styrkt sitt påstående om hur många som faktiskt bott i lägenheten. Hovrätten konstaterar att styrkan av folkbokföringens presumtionsverkan måste i en förlängningstvist bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I den typen av tvister bör presumtionsverkan i första hand ta sikte på hyresgästens folkbokföring. Presumtionsverkan av att andra personer må vara folkbokförda på prövningslägenheten måste anses vara av liten betydelse och kan aldrig ensamt tas till intäkt för att dessa personer är bostatta i prövningslägenheten. I målet har hyresvärden inte åberopat någon annan bevisning utöver folkbokföringsutdrag till styrkande av antalet boende personer utöver hyresgästen i prövningslägenheten. Bevisningen – ställd mot de uppgifter som hyresgästen lämnat – är enligt hovrätten inte tillräcklig för att hyresvärden ska anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Hovrätten ändrar därför hyresnämndens beslut på så sätt att hyresvärdens talan ogillas.