Mål: ÖH 4781-18

RH 2018:41

Vägledande avgörande

Hyresavtalet har sagts upp med anledning av att huset ska genomgå en större ombyggnad (12 kap. 46 § första stycket 4 jordabalken). Hovrätten har funnit att det skulle vara oskäligt mot hyresgästen att låta hyresavtalet upphöra. Vid prövningen har, då hyresvärden inte erbjudit återflyttningsrätt, vid bedömningen av om en ersättningslägenhet varit godtagbar beaktats inte bara lägenhetens objektiva beskaffenhet utan även hyresgästens förmåga att betala en väsentligt högre hyra.