Mål: ÖH 3873-17

Avgörande

Frågan i målet gällde om hyresgästen hade behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement. - Hovrätten konstaterade inledningsvis att hyresgästen endast sov i prövningslägenheten i samband med arbete och att han i övrigt vistades i en lägenhet där hans familj bodde. Hyresgästen ansågs därför ha sin permanenta bostad där familjen bodde och hade alltså inte behov av prövningslägenheten som permanentbostad. Frågan var därefter om hyresgästen hade behov av prövningslägenheten som ett s.k. nödvändigt bostadskomplement. Hovrätten konstaterade att det enligt praxis dels förutsätter att komplementbostaden i viss omfattning används i samband med arbete eller studier eller liknande dels att arbetsplatsen eller studieorten inte ligger inom pendlingsavstånd från permanentbostaden. I målet använde hyresgästen prövningslägenheten i samband med arbete i sådan omfattning att den i och för sig kunde anses utgöra ett nödvändigt bostadskomplement. Körsträckan mellan permanentbostaden och prövningslägenheten var dock inte längre än vad som enligt rättspraxis ansetts utgöra pendlingsavstånd. Det fanns enligt hovrätten inte något som hindrade att hyresgästen körde bil mellan permanentbostaden och arbetet. Vad som hade framkommit om hyresgästens arbetstider påverkade inte den bedömningen. Hyresvärdens upphörsyrkande bifölls.