Mål: ÖH 4774-17

RH 2018:29

Vägledande avgörande

Enligt hyresvärden skulle hyra för prövningslägenheter belägna i Sundbyberg fastställas efter en direkt jämförelse med lägenheter belägna på Kungsholmen respektive på Södermalm i Stockholm. Med utgångspunkt i de uttalanden som gjorts i RH 2015:18 konstaterade hovrätten att Stockholms och Sundbybergs kommun ska anses utgöra en ort i hyresrättslig mening och att det är möjligt att göra en direkt jämförelse mellan lägenheter som ligger i de olika kommunerna om lägenheterna anses likvärdiga med hänsyn till bruksvärdet (12 kap. 55 § jordabalken). I det aktuella fallet ansåg hovrätten dock inte att jämförelselägenheterna och prövningslägenheterna kunde anses likvärdiga ur bruksvärdessynpunkt. Hovrättens ställningstagande motiverades framförallt av skillnaden i fastigheternas geografiska läge inom orten och boendemiljön i övrigt (jfr RH 2015:18).