Mål: Ö 6630-17

RH 2018:27

Vägledande avgörande

Klagan över domvilla och frågan om fördelning av rättegångskostnader

Hovrätten konstaterade att klagandena inte delgetts handlingarna eller kallelsen i ett ärende om förlängning av hyresavtal och att det därför inte funnits förutsättningar för hyresnämnden att meddela beslut i ärendet. Hovrätten biföll klagan över domvilla och återförvisade målet till hyresnämnden för fortsatt behandling. Klagandena yrkade ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. Hovrätten konstaterade att frågan om fördelningen av kostnaderna ska prövas av hovrätten eftersom hyresnämnden är förhindrad att pröva frågan. Hovrätten konstaterade vidare att fördelningen av kostnaderna ska bestämmas med tillämpning av 12 kap. 73 § jordabalken. Parterna fick därför svara för sina egna rättegångskostnader i hovrätten.