Mål: ÖH 4241-18

Avgörande

Hyresnämnden godkände ett stämmobeslut avseende badrumsrenovering i samband med stambyte. Vattenledningar och brunnar skulle bytas ut, varefter badrummet skulle återställas enligt dagens byggnadsstandard. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de tilltänkta förändringarna i samband med återställandet ska anses som en förändring av lägenheten och om den i så fall kan anses föranledd av en ombyggnad. Av lagtexten och förarbetena framgår inte tydligt att så skulle vara fallet. Att badrumsrenovering i samband med stambyte kan omfattas av de aktuella bestämmelserna är något som växt fram i praxis. Hovrätten fann det vanskligt att utan närmare utredning nu frångå fast praxis och att tvisten därför borde prövas i enlighet med denna. Bostadsrättshavarens överklagande avslogs.