Mål: ÖH 10844-18

Avgörande

Hyresvärden sade upp hyresavtalet och anförde i hyresnämnden som grund för att avtalet skulle upphöra att hyresgästen hade varit störande och att han upplåtit lägenheten till annan utan tillstånd. I det pågående ärendet åberopade hyresvärden senare som ytterligare grund att hyresgästen inte hade betalat hyra för vissa månader och att han inte hade fått tillbaka hyresrätten enligt 12 kap. 44 § jordabalken. Hyresnämnden fann att hyresrätten hade förverkats på grund av hyresdröjsmålet.
Hovrätten anförde att reglerna om förverkande av hyresrätten bygger på att hyresavtalet sägs upp med anledning av just det förhållande som föranleder förverkande. Det har alltså inte varit möjligt att inom ramen för förlängningstvisten föra talan om att hyresrätten förverkats med anledning av dröjsmål med hyran som inträffat efter det att hyresavtalet sagts upp och tvisten hänskjutits till hyresnämnden på grund av andra omständigheter. Hyresavtalet kunde således i detta fall inte upphöra för att hyresrätten skulle ha förverkats.