Mål: ÖH 8569-19

Avgörande

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta sin hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. Även om en hyresvärd vägrar samtycke kan en hyresnämnd lämna tillstånd till byte om det finns beaktansvärda skäl och bytet kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar mot bytet. Av utredningen i målet framgick att hyresgästen var ensam styrelseledamot och hade ett bestämmande inflytande över det aktiebolag som ägde fastigheten där byteslägenheten fanns. Med hänsyn till hans dominerande inflytande över bolaget var han i bytessituationen att jämställa med bolaget som ägare. Vid ett disponerande av en lägenhet i fastigheten under sådana förhållanden kunde det inte anses vara fråga om en nyttjanderätt enligt 12 kap. JB. Redan av den anledningen saknades skäl för att bevilja bytet.