Mål: ÖH 1286-19

Avgörande

Hyresvärden yrkade att en hyresnämnd skulle föreläggas att handlägga ett ärende med förtur och, inom den tid som hovrätten fann skälig, avgöra ärendet. Ärendet avsåg godkännande av förbättringsarbeten.

Hyresnämnderna är myndigheter med domstolsliknande funktioner vilket innebär att förvaltningslagen (2017:900,FL) gäller i tillämpliga delar vid handläggningen av ärenden. En enskild part som inlett ett ärende skriftligen får begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det inte avgjorts i första instans inom sex månader. Ett avslagsbeslut får överklagas hos den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet (FL).

Hovrätten fann att förutsättningarna i ärendet var sådana att handläggningen borde prioriteras .Hyresvärdens ansökan bifölls av hovrätten på så sätt att hyresnämnden förelades att snarast möjligt avgöra ärendet.