Mål: ÖH 1779-19

Avgörande

Hyresnämnden har delgett hyresgästen kallelse till sammanträde genom förenklad delgivning när det förflutit över ett år från det att hyresgästen delgavs information om förenklad delgivning. Under den tid som förflutit har hyresnämnden i övrigt inte vidtagit några handläggningsåtgärder eller kommunicerat med parten. Enligt hovrätten har den i målet uppkomna tidsutdräkten inneburit att det inte varit lämpligt att delge hyresgästen kallelsen genom förenklad delgivning. Eftersom hyresgästen inte varit rätteligen delgiven har denne haft laga förfall för sin utevaro vid sammanträdet. Beslutet har undanröjts och målet visats åter till hyresnämnden för fortsatt behandling.