Mål: ÖH 10802-19

Åsidosatta förpliktelser

Hyresgästen hade som ett led i en stadfäst förlikning ingått ett korttidsavtal och förbundit sig att inte ha fler än tre katter i prövningslägenheten. Kort tid efter förlikningen hade hon ändå fler katter än så. Hovrätten fann att villkoret om antalet katter i praktiken fick uppfattas som ett hyresvillkor i korttidsavtalet, och att det som utgångspunkt måste anses vara ett åsidosättande av hyresgästens förpliktelser att överträda ett sådant villkor. Vid en skälighetsbedömning fann hovrätten, trots att hyresgästen hade vissa nedsättningar i sin psykosociala förmåga och vid prövningstillfället endast hade tre katter, i likhet med hyresnämnden att hyresavtalet skulle upphöra med tillämpning av 12 kap. 46 § första stycket 2 jordabalken.