Officiell domstolsstatistik

Domstolsverket ansvarar för den del av Sveriges officiella statistik som rör domstolarnas verksamhet.

I domstolsstatistiken redovisas statistik över mål och ärenden vid de allmänna domstolarna, allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna. Statistiken är uppdelad i tre olika kapitel. Varje kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av verksamheten vid respektive domstolsslag.

Symbol Sveriges officiella statistik

Om Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant. 

Domstolsverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom domstolarnas verksamhet. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Symbol Sveriges officiella statistik

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats: www.scb.se/sos

English version: About official statistics of Sweden

Official Statistics of Sweden

Sweden’s Official Statistics (SOS) are statistics that are particularly important for describing Sweden. Official statistics contribute to the development of our society by being objective and relevant, which benefits citizens.

The Swedish National Courts Administration has been tasked by the Government to be responsible for the official statistics within court statistics. As a government agency responsible for statistics, we are responsible for ensuring that

  • the statistics are objective;
  • the statistics are documented; and
  • the statistics are accompanied by a quality declaration.

Official statistics must be kept publicly available free of charge on the internet. All official statistics must bear the text Sweden’s official statistics and/or carry the logo.

Symbol Sveriges officiella statistik

The logo and the text Sweden’s official statistics may not be used in further processing of the official statistics.

Government agency network

There are about thirty government agencies in Sweden who are responsible for the official statistics. Statistics Sweden is responsible for coordinating and supporting the system for official statistics.

To read more about what constitutes official statistics and which government agencies form part of the network, visit Statistics Sweden’s website: www.scb.se/sos

Statistikens kvalitet och framställning

Här hittar du den senaste kvalitetsdeklarationen för den officiella statistiken inom domstolarnas verksamhet. Här finns också den senaste beskrivningen av hur statistiken framställs. 

Publiceringsplan

Domstolsverket publicerar officiell statistik kl. 09:30 den 22 februari eller samma tid närmast föregående fredag vid de fall den 22 februari infaller under en helg.

Statistiska centralbyrån (SCB) visar i sin publiceringskalender både officiell statistik och annan statistik från statistikansvariga myndigheter.

Domstolsstatistik som öppna data

Rättsstatistik från andra myndigheter

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Ansvarar för den officiella statistiken om brott och om personer som begår brott i Sverige.

Kriminalvården

Redovisar statistik och fakta om häkte, anstalt, frivård och återfall.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Redovisar statistik om familjerätt, faderskap, vårdnad, boende och umgänge. 

Rättsmedicinalverket

Redovisar statistik och fakta om rättskemi, rättspsykiatri, rättsmedicin och rättsgenetik.

Kontakt

Har du frågor om domstolsstatistik är du välkommen att kontakta Domstolsverket: 

Uppdaterad
2024-05-30