Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 6876-18
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet tagit ställning till om det fanns förutsättningar för att pröva en gymnasielärares ansökan om förhandsbesked. Frågorna gällde om fri lunch som arbetsgivaren överväger att införa utgör en sådan kostförmån som ska tas upp till beskattning och om det finns synnerliga skäl att justera förmånsvärdet till noll kronor.

Domstolen konstaterade att sökanden inte står i någon valsituation som är av det slaget att han kan anses vara i behov av något förhandsbesked. Det ansågs därför inte vara av vikt för honom att ett förhandsbesked lämnas. De frågor som prövats av Skatterättsnämnden ansågs inte heller vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. Det var därmed inte av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnades. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde mot denna bakgrund Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisade ansökan.