Dom i mål om assistansersättning

Mål: 3281-18
Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

Det förekommer att personlig assistans utförs i avvaktan på att Försäkringskassan fattar beslut om assistansersättning. Retroaktiv ersättning för sådan assistans får dock inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. Som krav för att ersättning ska kunna lämnas retroaktivt gäller att den enskilde under handläggningstiden månadsvis till Försäkringskassan redovisar den assistans som utförts, på samma sätt som om assistansersättning redan var beviljad. Regleringen om detta finns i 51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut om assistansersättning även omfattar assistans som utförs under den tid då ett ärende överprövas i domstol.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att redan ordalydelsen av bestämmelsen i 51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken talar för att skyldigheten att månadsvis redovisa utförd assistans bara gäller fram till dess att Försäkringskassan har beslutat i ärendet. Att så är fallet stöds enligt domstolen även av uttalanden i förarbetena till bestämmelsen.