Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 1990-17
En tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning utgör tillträde till evenemang.

I vilket land mervärdesskatt ska betalas för tillhandahållande av en tjänst styrs av var tjänsten anses omsatt. Tjänster som tillhandahålls en beskattningsbar person anses i allmänhet omsatta där den beskattningsbara personen är etablerad. En tjänst som avser tillträde till ett evenemang anses dock omsatt i det land där evenemanget äger rum, oavsett var köparen är etablerad.

Ett bolag som anordnar femdagarskurser i redovisning ville genom ansökan om förhandsbesked få veta om kurser som tillhandahålls beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige skulle anses omsatta här och svensk mervärdesskatt därmed debiteras. Kurserna äger rum i ett annat EU-land. Deltagande i kurserna förutsätter att registrering och betalning sker i förväg.

Högsta förvaltningsdomstolen frågade EU-domstolen om tjänster av det slaget omfattas av begreppet tillträde till evenemang. EU-domstolen fann att så är fallet (mål C-647/17, EU:C:2019:195).

Högsta förvaltningsdomstolen har nu ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarat att de aktuella tjänsterna ska anses omsatta utomlands. Svensk mervärdesskatt ska därför inte påföras.