Dom i mål om inkomstskatt

Mål: 2482--2485-18
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad får dras av omedelbart. Enligt fast praxis kan rätten till omedelbart avdrag i vissa fall begränsas om åtgärden medför en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick. Utgifter som inte får dras av omedelbart räknas in i byggnadens anskaffningsvärde och dras i stället av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Ett bolag bytte ut fönster i sina hyresfastigheter i samband med ett upprustningsprojekt. De gamla fönstren var tvåglasfönster med träram från 1930–1960-talen. De byttes ut mot nya treglasfönster med aluminiumbeklädd träram.
Bolaget vägrades omedelbart avdrag för en del av utgifterna för fönsterbytet eftersom åtgärden ansågs ha inneburit en standardförbättring i förhållande till det ursprungliga skicket.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att för att ett omedelbart avdrag ska begränsas med hänvisning till att en åtgärd har medfört en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick måste det röra sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd. Av utredningen i målen framgick inte annat än den förbättring av byggnaderna som bytet av fönstren hade inneburit i form av t.ex. högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området. Bolaget bedömdes därmed ha rätt att dra av utgifterna i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll. Bolagets överklagande bifölls därför.