Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 1370-19
Handlingar som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger har inte ansetts vara tillförda målet och en klagande hade därför inte rätt att ta del av dem med stöd av bestämmelsen om partsinsyn.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att handlingar som ska sekretessprövas inte kan anses tillförda målet enligt bestämmelsen om partsinsyn. Klaganden hade därför inte rätt till partsinsyn avseende de aktuella handlingarna.

Eftersom klaganden inte hade rätt till partsinsyn uppkom frågan om personen hade rätt att ta del av handlingarna med stöd av bestämmelserna om handlingsoffentlighet.


Till skillnad från kammarrätten gjorde Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen att de begärda handlingarna var inkomna och därmed allmänna hos kammarrätten under den tid de förvaras där. Kammarrättens beslut har därför undanröjts och målet visats åter till kammarrätten för fortsatt handläggning.

Bifogade filer