Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 1216-19, 1161-19, 1127-19
En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen.
Målen gäller rätt att ta del av allmän handling.

Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg avslog i respektive mål en begäran om att få ta del av handlingar som översänts till kammarrätten för prövning av om sekretess föreligger med motiveringen att sådana handlingar inte är inkomna och därmed inte allmänna hos domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att de begärda handlingarna är inkomna och därmed allmänna hos respektive kammarrätt så länge de förvaras där. Högsta förvaltningsdomstolen har bl.a. uttalat att en ordning som innebär att en handling övergår från att vara allmän till att vara icke allmän när den skickas till domstol för prövning av om den kan lämnas ut eller inte leder till minskad insyn och inte är förenlig med grunderna för tryckfrihetslagstiftningen. Det har därmed inte funnits stöd för den bedömning som kammarrätterna har gjort.

Högsta förvaltningsdomstolen har därför undanröjt kammarrätternas beslut och visat målen åter till respektive kammarrätt för fortsatt handläggning.