Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 6696-18

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen. Sökandebolaget har inte påstått att det i händelse av ett negativt besked i frågan om förhandsbesked överväger att göra några förändringar i verksamheten eller vidta några andra åtgärder eller dispositioner som skulle kunna motivera att frågan prövas genom ett förhandsbesked. Det kan därmed inte anses ha varit av vikt för bolaget att förhandsbesked lämnades. Det har inte heller kommit fram att frågan är av det slaget att den av prejudikatskäl bör besvaras genom ett förhandsbesked.