Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 17--18-19
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked som meddelats efter ansökan från allmänna ombudet eftersom det inte kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen har i målen tagit ställning till om det funnits förutsättningar för att pröva två ansökningar om förhandsbesked från Allmänna ombudet hos Skatteverket. I ansökningarna om förhandsbesked hade allmänna ombudet ställt frågan om andelar i ett bolag med säte i Bahamas ska anses avyttrade under ett visst beskattningsår till följd av att bolagsföreträdarna då fattat beslut om en s.k. strike off. Strike off är ett förenklat avvecklingsförfarande som kan se olika ut i olika rättsordningar men som vanligen innebär att bolaget stryks ur bolagsregistret varefter bolaget, direkt eller efter viss tid, anses upplöst.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en ansökan från allmänna ombudet bara kan prövas om det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande. I de aktuella målen var det enligt domstolens mening inte fråga om att tillämpa ny lagstiftning eller om någon ny företeelse som är eller kan antas komma att bli allmänt förekommande. Frågan ansågs därför inte vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.