Dom i mål om rättsprövning

Mål: 2355-19, 2639-19
Dom i mål om rättsprövning av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och bygglagen.

En fastighetsägare hade hos regeringen överklagat beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Den aktuella fastigheten ligger i närheten av Malmens flygplats i Linköpings kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.