Dom i mål om rättsprövning

Mål: 779-19
Dom i mål om rättsprövning av beslut om bygglov i efterhand och föreläggande att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen.

En fastighetsägare hade hos regeringen överklagat ett beslut i fråga om bygglov i efterhand och föreläggande att vidta rättelse. Den aktuella fastigheten ligger i närheten av Luleå Kallax flottiljflygplats i Luleå kommun, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer