Beslut i mål om sjukpenning

Mål: 1867-19
En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett socialförsäkringsmål. Målet har visats åter till förvaltningsrätten för ny behandling.

När en myndighets beslut överklagas ska förvaltningsrätten vid prövningen av målet som huvudregel bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Om målet är av enkel beskaffenhet är emellertid förvaltningsrätten domför med enbart en lagfaren domare.

I det aktuella målet, som gällde rätt till sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken, hade förvaltningsrätten avgjort målet med enbart en lagfaren domare. Då prövningen av målet innefattade ett antal bedömnings- och bevisfrågor ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att målet inte kunde anses vara av sådan enkel beskaffenhet att förvaltningsrätten varit domför med en lagfaren domare ensam. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför förvaltningsrättens dom och kammarrättens beslut samt visade målet åter till förvaltningsrätten för ny behandling.