Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 6002-20
Ett bolags tillhandahållande av en kurs till en yrkeshögskola har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagen utbildning.

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Undantag från skatteplikt föreskrivs emellertid för vissa verksamheter av hänsyn till allmänintresset. Bl.a. ska vissa utbildningstjänster undantas.

Ett bolag, som tillhandahåller en kurs som ges inom ramen för en yrkeshögskolas utbildning, ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandet är att anse som från skatteplikt undantagen utbildning eller som skattepliktig uthyrning av personal.

Högsta förvaltningsdomstolen har i flera tidigare avgöranden behandlat gränsdragningsfrågan mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård, dvs. ett annat undantag av hänsyn till allmänintresset. Med tillämpning av denna tidigare praxis fann domstolen att bolagets tillhandahållande av en kurs till yrkeshögskolan utgör en skattepliktig personaluthyrningstjänst.