Domar i mål om rättsprövning

Mål: 1607-22, 2877-22, 3125-22
Domar i mål om rättsprövning.

Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun beviljade tre fastighetsägare bygglov för att montera solceller på byggnader på deras fastigheter. Försvarsmakten överklagade besluten till Länsstyrelsen i Skåne län som avslog överklagandena.

Försvarsmakten överklagade länsstyrelsens beslut.

Regeringen fann att de aktuella solcellsanläggningarna kan medföra en sådan påverkan på totalförsvarets verksamhet som innebär betydande olägenheter för denna på sätt som avses i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). Regeringen upphävde därför miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov.

Fastighetsägarna ansökte om rättsprövning av regeringens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att regeringens beslut inte kan anses strida mot bestämmelserna i plan- och bygglagen eller någon annan rättsregel på det sätt som sökandena har angett. Det framgick inte heller klart av omständigheterna i målen att besluten på annat sätt strider mot någon rättsregel. Domstolen fann därför att regeringens beslut ska stå fast.