Förbud mot huvudduk på förskolor och grundskolor saknar lagstöd

Mål: 4266-21, 4120-21
Högsta förvaltningsdomstolens bedömer att det inte finns stöd i lag för en kommun att i kommunala förskolor och grundskolor förbjuda huvudduk och liknande plagg.

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat om kommunala beslut att inte acceptera huvudduk och liknande plagg i kommunala förskolor och grundskolor strider mot lag eller annan författning.

Ett antal kommunmedlemmar i respektive kommun gjorde bland annat gällande att de kommunala besluten stred mot religionsfriheten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sin dom att religionsfriheten, så som den kommer till uttryck i regeringsformen, endast skyddar rätten att utöva sin religion. Uttryck för religionstillhörighet, som bärandet av huvudduk och liknande klädesplagg, omfattas i stället av skyddet för yttrandefriheten. En grundläggande förutsättning för att begränsa yttrandefriheten är att det sker genom lag.

- Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas, säger justitierådet Ulrik von Essen.

Faktaruta om religionsfrihet och yttrandefrihet

I svensk rätt omfattar religionsfriheten rätten att tro och rätten att hålla gudstjänst och liknande sammankomster. Regleringen har alltså ett ganska snävt tillämpningsområde. Religionsfriheten är en så kallad absolut rättighet, vilket betyder att den inte får begränsas.

Yttrandefriheten omfattar inte bara det talade ordet utan en mängd olika uttrycksformer. Den regleringen har alltså ett vidare tillämpningsområde och omfattar bland annat olika sätt att manifestera sin religionstillhörighet. Yttrandefriheten är en så kallad relativ rättighet, vilket innebär att den får begränsas, men det måste ske genom lag.

Religion- och yttrandefriheten skyddas även av Europakonventionen.