Dom i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

Mål: 7394-21, 7396-21
Beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag.

Ett utländskt investmentbolag beslutade i februari 2012 om utdelning i pengar till ägaren. Samma dag utfärdade bolaget ett skuldebrev till ägaren på samma belopp som utdelningen. Bolagets skuld till ägaren minskade år 2017 genom två amorteringar.

Skatteverket beslutade att beskatta ägaren för inkomst av kapital för beskattningsåret 2017 med ett belopp som motsvarade den minskning av bolagets skuld som bolaget hade redovisat det året. Skatteverket påförde även skattetillägg.

Förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde samma bedömning som Skatteverket.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bolaget fattat ett beslut om utdelning i pengar och att det samma dag utfärdat ett skuldebrev på motsvarande belopp. Av skuldebrevet framgår att ägaren hade rätt till betalning inom en månad från det att han hade begärt det. Utdelningen ansågs redan av den anledningen tillgänglig för lyftning och disponibel vid denna tidpunkt. Ägaren skulle således inte beskattas för utdelningen år 2017 och inte heller påföras något skattetillägg .