Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 1762-23, 2022-23
Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

En person begärde ut handlingar från Riksbanken beträffande Nasdaq Clearing AB och dess medlemmar samt handlingar som låg till grund för regeringens och riksdagens beslut den 5 september 2022 att ställa ut kreditgarantier om högst 250 miljarder kronor till elproducenter knutna till elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing. Riksbanken avslog begäran i två beslut med motiveringen att några handlingar som låg till grund för regeringens och riksdagens beslut inte förvarades hos Riksbanken samt att uppgifter som avsåg ekonomiska förhållanden för aktörer som har trätt i affärsförbindelse eller liknande med Nasdaq Clearing omfattas av sekretess. Besluten överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterade att absolut sekretess gäller i Riksbankens tillsynsverksamhet med avseende på värdepappersmarknaden för uppgift om ekonomiska förhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande med Nasdaq Clearing. Sådana uppgifter kunde därför inte lämnas ut. När det gällde övriga handlingar ansåg domstolen att det inte fanns anledning att ifrågasätta Riksbankens uppgift att de inte förvarades hos Riksbanken. Överklagandena avslogs därför.