Beslut i mål om återställande av försutten tid

Mål: 4799--4801-22
Ett bolag har ansetts ha giltig ursäkt för att inte överklaga ett beslut från Skatteverket i rätt tid då beslutet hade skickats till fel adress. Tiden för att överklaga beslutet har återställts. Även fråga om ersättning för kostnader.

Den som har missat att överklaga ett beslut inom överklagandetiden kan ansöka om återställande av försutten tid. En sådan ansökan får beviljas om överklagandetiden har försuttits på grund av någon omständighet som utgör giltig ursäkt. Om ansökan beviljas kan den sökande få sin sak prövad trots att överklagandet har lämnats in för sent. Ett estniskt bolag bedrev verksamhet i Sverige under 2012–2014. Skatteverket beslutade år 2017 att bolaget skulle betala skatt i Sverige. Beslutet vann laga kraft och gick därmed inte att överklaga längre. Bolaget ansökte om återställande av försutten tid och framförde att beslutet skickats till fel adress. Skatteverket hade inte skickat beslutet till bolagets registrerade adress i Estland utan till en annan adress i Estland. Bolaget uppgav att dess ägare tidigare hade bott på adressen, men sedan 2016 inte längre gjorde det. Högsta förvaltningsdomstolen fann att det saknades anledning att ifrågasätta den uppgiften. Sammanfattningsvis fanns inget som talade mot bolagets påstående att det inte hade fått del av beslutet. Bolaget fick därmed anses ha haft giltig ursäkt för att inte ha överklagat beslutet i rätt tid. Tiden för att överklaga beslutet återställdes därför. Högsta förvaltningsdomstolen slog även fast att bolagets yrkande om ersättning för ombudskostnader kunde prövas först i samband med ett eventuellt överklagande av Skatteverkets beslut.