Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 3564-23
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett villkor för skattefrihet i 11 a kap. inkomstskattelagen, att en personaloption ska förvärvas inom tio år från utgången av det år då en förvärvad verksamhet ursprungligen påbörjades, inte är uppfyllt i det fall en nystartad verksamhet av visst slag förvärvas från ett företag som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan.

Förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare ska som huvudregel beskattas i inkomstslaget tjänst. Förmån i form av s.k. personaloptioner ska dock under vissa förutsättningar inte beskattas. Ett av villkoren för skattefrihet är att det företag som personaloptionen avser inte får ha bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades. Om företaget har förvärvat minst 25 procent av verksamheten från någon annan, ska personaloptionen förvärvas inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades.

En person är anställd i ett företag som började bedriva verksamhet 2011. Den verksamheten lades ner 2012. Under 2020 startade företaget verksamhet av ett annat slag än den tidigare verksamheten. Företaget avser att göra en omstrukturering som när den har genomförts innebär att den nystartade verksamheten överförts till ett nybildat bolag (NYAB) Efter omstruktureringen kommer personen att övergå till att vara anställd i NYAB och kommer under 2023 att erbjudas att förvärva personaloptioner avseende NYAB. Frågan var om åldersvillkoret beträffande NYAB:s verksamhet var uppfyllt.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det vad gäller verksamhet som inte förvärvats från någon annan räcker att ett företag har bedrivit någon form av verksamhet i mer än tio år för att

åldersvillkoret inte ska anses uppfyllt. Att ett företags verksamhet under årens lopp ändrar karaktär medför alltså inte att tidpunkten för när tioårsperioden börjar löpa flyttas fram. Inte heller avbrott i verksamheten eller att en verksamhet av annat slag påbörjas bör enligt domstolen leda till att starttidpunkten senareläggs. Syftet med åldersvillkoret för verksamhet som förvärvats från annan talar för att tidpunkten inte heller ska kunna flyttas fram genom att en verksamhet överförs från ett företag till ett annat. Slutsatsen av detta var att en förutsättning för att åldersvillkoret ska anses uppfyllt för det företag som förvärvar verksamhet från något annat företag är att villkoret skulle ha ansetts uppfyllt för det överlåtande företaget om verksamheten hade varit kvar där.

Av detta följde enligt Högsta förvaltningsdomstolen att den verksamhet som NYAB förvärvar från företaget ska anses ha ursprungligen påbörjats 2011 då företaget först började bedriva verksamhet och detta trots att den verksamheten var av ett annat slag än den som NYAB förvärvar. Personaloptionerna kommer därmed inte att ha förvärvats inom tio år från utgången av det år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades.