Ny sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan för rätt till kompletterande sjukpenning

Mål: 5070-22
Pressmeddelande: Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det kan inträffa flera sjukdomsfall, som ska anmälas till Försäkringskassan, under en och samma sjukperiod.

För att en person ska beviljas sjukpenning krävs att personens arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom. Den tid då en person i oavbruten följd lider av sjukdom som sätter ned hans eller hennes arbetsförmåga med minst en fjärdedel kallas för sjukperiod.

Sjukpenning får i regel inte lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar före den dag då sjukdomsfallet anmäldes till Försäkringskassan.

Begreppet sjukdomsfall bör enligt Högsta förvaltningsdomstolen förstås så att det är ett nytt sjukdomsfall om den försäkrade under en pågående sjukperiod drabbas av ett försämrat hälsotillstånd som medför ytterligare nedsättning av arbetsförmågan och detta inte beror på den sjukdom som den försäkrade sedan tidigare får sjukpenning för. Det innebär att sjukpenning med anledning av det försämrade hälsotillståndet inte får lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar före den dag då anmälan gjordes till Försäkringskassan.

- Under en sjukperiod kan det alltså inträffa flera sjukdomsfall, som ska anmälas till Försäkringskassan inom sju dagar för att den försäkrade ska ha rätt till sjukpenning, säger Leif Gäverth, justitieråd.

Domstolens avgörande innebär att personen som målet handlar om inte beviljas ytterligare sjukpenning till följd av den försämring i hennes hälsotillstånd som skedde då hon under en pågående sjukperiod drabbades av en ny sjukdom som hon inte anmälde i tid.

Rätten var enig.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.