Dom i mål om omvårdnadsbidrag

Mål: 429-23
Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att skola inte utgör ett sådant annat samhällsstöd som ska påverka rätten till omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidrag är en socialförsäkringsförmån som kan beviljas en förälder till ett barn som på grund av funktionsnedsättning kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader. Beroende på omfattningen av barnet omvårdnads- och tillsynsbehov lämnas bidraget med en fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel förmån.

Vid bedömningen av hur stort ett barns behov av omvårdnad och tillsyn är ska det enligt 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken bortses från behov som tillgodoses genom annat samhällsstöd.

Målet rörde en förälder som hade ansökt om omvårdnadsbidrag för sin son som snart skulle fylla 17 år och som hade behov av hjälp med bl.a. aktivering, motivering och instruktioner för att klara skolarbetet. Sonen gick på gymnasiet och hade beviljats särskilt stöd i form av distansundervisning, vilket innebar att han deltog i undervisningen från hemmet.

Den fråga Högsta förvaltningsdomstolen hade att pröva var om skola utgör ett sådant annat samhällsstöd som ska påverka rätten till omvårdnadsbidrag enligt 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kunde det utläsas av förarbetena att en tillämpning av bestämmelsen om annat samhällsstöd förutsätter att det har fattats ett beslut om en stödåtgärd som syftar till att tillgodose samma eller delvis samma behov som omvårdnadsbidraget. Det förhållandet att ett barn omfattas av skolplikt eller är inskrivet i gymnasieskola aktualiserade således inte en tillämpning av bestämmelsen, dvs. skola ansågs inte utgöra ett sådant annat samhällsstöd som avses i 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken.

I fråga om föräldrainsatser som är nödvändiga även under skoltid, t.ex. när ett barn inte kan vistas i skolan, konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att sådana insatser kan beaktas vid prövningen av rätten till omvårdnadsbidrag till den del det är fråga om skäligt merarbete med anledning av barnets funktionsnedsättning (jfr RÅ 2009 ref. 20).

I det aktuella målet framgick det att sonen till följd av sin funktionsnedsättning hade behov av förälderns omvårdnad och tillsyn även under skoltid. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde dock bedömningen att behoven inte var av sådan omfattning som krävs för att ett halvt omvårdnadsbidrag ska utgå, vilket var vad Allmänna ombudet för socialförsäkringen hade yrkat. Överklagandet skulle därför avslås.