Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 7169-23

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags tillhandahållande av neuropsykiatriska utredningar utgör skattepliktig uthyrning av personal och inte från mervärdesskatt undantagen sjukvård. Domstolen har i flera tidigare avgöranden behandlat gränsdragningen mellan tjänster som utgör skattepliktig uthyrning av personal och tjänster som utgör från skatteplikt undantagen sjukvård
eller utbildning, bland annat i rättsfallen HFD 2018 ref. 41 och HFD 2020 ref. 5. Med tillämpning av tidigare praxis fann domstolen att den tjänst som bolaget tillhandahåller utgör en personaluthyrningstjänst. Två ledamöter var skiljaktiga. Förhandsbesked om mervärdesskatt.