Så ansöker du om rättsprövning av ett beslut från regeringen

I din ansökan behöver du uppge följande:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilket regeringsbeslut du vill ansöka om rättsprövning av, dvs. diarienummer och datum för beslutet.

I ansökan bör du även tala om vilken rättsregel du anser att regeringens beslut strider mot och på vilket sätt beslutet har inneburit en prövning av dina civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Det krävs inte prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla din ansökan om rättsprövning av ett beslut från regeringen.

Tänk på att en förutsättning för att du ska kunna begära rättsprövning är att det beslut regeringen har fattat omfattar en prövning av dina civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen.

Vid en ansökan om rättsprövning gör Högsta förvaltningsdomstolen en prövning av om regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som du har angett eller som annars klart framgår av omständigheterna. Om Högsta förvaltningsdomstolen anser att beslutet strider mot någon rättsregel så upp­häver domstolen beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver inte ett regeringsbeslut om det är uppenbart att ett konstaterat fel saknar betydelse för avgörandet.

Din ansökan om rättsprövning ska vara skriftlig och skickas in direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.

Din ansökan om rättsprövning ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

Uppdaterad
2019-05-20