Ansöka om rättsprövning av ett regeringsbeslut

Högsta förvaltningsdomstolen kan pröva om regeringens beslut strider mot någon rättsregel.

Det krävs inte prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla din ansökan om rättsprövning av ett beslut från regeringen.

Vid en ansökan om rättsprövning prövar Högsta förvaltningsdomstolen om regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som du har angett eller som annars klart framgår av omständigheterna. Om domstolen anser att beslutet strider mot någon rättsregel så upp­häver domstolen beslutet. Domstolen upphäver inte ett regeringsbeslut om det är uppenbart att ett konstaterat fel saknar betydelse för avgörandet.

En förutsättning för att du ska kunna begära rättsprövning är att det beslut regeringen har fattat omfattar en prövning av dina civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen. Detta innebär bl.a. att endast beslut i enskilda ärenden kan rättsprövas. Regeringens beslut och förslag avseende generella bestämmelser i lagar eller förordningar kan inte bli föremål för rättsprövning.

Det här ska din ansökan innehålla

Din ansökan om rättsprövning ska vara skriftlig och skickas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan ska ha kommit till domstolen senast tre månader från dagen för beslutet. 

I din ansökan ska du uppge:

  • Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilket regeringsbeslut du vill ansöka om rättsprövning av, det vill säga diarienummer och datum för beslutet.

Du bör även ange:

  • ...vilken rättsregel du anser att regeringens beslut strider mot.
  • ...på vilket sätt beslutet har inneburit en prövning av dina civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Uppdaterad
2023-12-05