När du har fått kallelse till domstol

Om du blir kallad till en domstol måste du komma dit, utom då du har mycket speciella skäl.

Så här går kallelse och delgivning till

Delgivning är en formell underrättelse eller ett officiellt meddelande som du får och ska visa att du har tagit emot. Här berättar vi hur du blir kallad till domstolen och på vilket sätt du ska svara på kallelsen.

 1. Du får en kallelse

  Kallelsen kan lämnas till dig eller skickas som vanlig post eller e-post. I kallelsen står adressen till domstolen och vilken dag och tid du ska vara där. 

 2. Svara på kallelsen

  Svara på kallelsen genom att antingen

  • fylla i och skicka tillbaka svarsbrevet som följer med kallelsen,
  • svara via e-tjänsten som nämns i kallelsen
  • svara via e-post till den e-postadress som finns i kallelsen eller
  • ringa till domstolen på det nummer som står i kallelsen.

  När du svarar får domstolen veta att du har tagit emot kallelsen. Du har blivit delgiven.

 3. Berätta för domstolen

  • om du behöver tolk eller annat stöd
  • har en funktionsnedsättning
  • eller om det är något annat viktigt som domstolen behöver känna till inför att du ska dit.
 4. Muntlig förhandling

  Rättens ledamöter har inför förhandlingen tagit del av det material som finns i målet.En muntlig förhandling i kammarrätten är alltid ett komplement (tillägg) till den skriftliga utredningen. Den muntliga förhandlingen har inte till syfte att ensamt vara underlaget för avgörandet utan är en del av utredningen i målet.

  Avgörandet i ett mål i kammarrätten grundas på hela det material som finns i målet, alltså

  • de handlingar och den övriga utredning underinstanserna har haft som underlag för sina beslut, även den muntliga bevisning som har tagits upp i underinstanserna,
  • de handlingar och den övriga utredning som ges in i kammarrätten, och
  • det som kommer fram vid kammarrättens muntliga förhandling.

  Muntlig förhandling

  Form
  Hur en muntlig förhandling ska gå till i en förvaltningsdomstol är inte reglerat i några bestämmelser. Domstolen utformar förhandlingen på det sätt den anser vara mest lämpligt och ändamålsenligt i syfte att främja utredningen i målet och ett snabbt avgörande. Ofta följs i stora drag den turordning som gäller i allmän process, men hanteringen kan skilja sig åt beroende på måltypen och vilka frågor som förhandlingen är tänkt att beröra.

  Bevisning 
  Parterna bör i god tid ange vilken muntlig bevisning som de vill åberopa. När det gäller vittnesförhör ska parterna lämna uppgift om vad som ska bevisas med förhöret. Parterna ska även ange kontaktuppgifter till vittnen.

  Eventuella vittnesförhör ska begäras i god tid före förhandlingen. Även nytt material som parterna vill lägga fram ska lämnas in i god tid inför förhandlingen. Skälet till det är att motparten måste ges tillfälle att bemöta nya uppgifter och eventuellt åberopa egen bevisning.

  Tidplan
  Domstolen kan vid behov göra en tidplan för den muntliga förhandlingen i samråd med parterna.

  Att tänka på 
  Det som parterna för fram ska inriktas på de delar av målet som parterna inte är överens om, otydligheter och så vidare.

  Eftersom en muntlig förhandling är ett komplement till den skriftliga utredningen bör parterna också fokusera på det som är nytt, dvs. det som inte har förts fram tidigare, och eventuella förtydliganden av tidigare uppgifter.

   

Du måste komma till domstolen

Om du är kallad till domstol måste du komma dit, om du inte har giltiga skäl för frånvaro. Skulle du utebli utan giltiga skäl kan du få betala böter eller bli hämtad till domstolen med hjälp av polis.

Giltiga skäl kan vara:

 • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.
 • Plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.

Arbete och semester är inte giltiga skäl.

Kan du inte vara med på rättegången måste du kontakta domstolen så snart som möjligt.

Meddela alltid domstolen om du får förhinder

Om du blir förhindrad att komma, meddela alltid domstolen. Kommer du inte i utsatt tid kan rättegången behöva skjutas upp. Du och andra berörda blir då kallade till ett nytt tillfälle.

Förutom att betala böter eller bli hämtad av polisen, kan du få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Om du har sjukdomssymptom 

Om du har symptom som hosta, feber, andningssvårigheter eller snuva ska du inte besöka domstolen. Det gäller även om du bara har lindriga symptom. Du måste i så fall omgående kontakta kammarrätten och meddela förhinder samt informera dig om vad som gäller.

Förhandlingssal
Uppdaterad
2019-09-05