Mål: M 1686-12

Avgörande

Anläggningsavgift; fråga om det funnits förutsättningar för kommunen att tillämpa särtaxa. Hovrätten delade Statens va-nämnds bedömning anslutningen av det i målet aktuella området till kommunens va-anläggning inte medförde kostnader som i beaktansvärd omfattning avvek från kostanden att ansluta andra fastigheter i verksamhetsområdet. Kommunens överklagande avslogs. Även fråga om avvisning av en omständighet som kommunen åberopat först i hovrätten.