Mål: M 1858-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att kostnaderna för skyddsåtgärder till följd av trafikbuller inte stått i rimlig proportion i förhållande till bullerproblemets omfattning.