Mål: F 1731-13

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har inte tillsänt en part ett yttrande innan målet avgjordes. Den bristande kommuniceringen har inte ansetts utgöra ett sådant grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång. Ansökan om resning/klagan över domvilla har därför avslagits.