Mål: M 178-15

Avgörande

Fråga om det finns förutsättningar att meddela strandskyddsdispens med hänsyn till att fastigheten är ianspråktagtagen på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syfte. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att de träd, buskar, brunnslock, den mindre bod samt slip och brygga som finns på fastigheten inte innebär att området anses vara ianspråktaget. Inte heller medför det att det finns byggnader på grannfastigheten att området anses vara ianspråktaget.