Mål: M 9520-15

Avgörande

Strandskyddsdispens för gäststuga. Ägare av fastigheten har inte visat att byggnaden som uppförts 2005 inom strandskyddsområde varit en ersättningsbyggnad för en liknande byggnad uppförd innan 1975. Byggnaden får därför anses avhålla allmänheten från att beträda området. Området har därför inte varit ianspråktaget på så sätt att det saknat betydelse för strandskyddets intressen.