Mål: M 8417-16

Avgörande

Strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus. Fastighetens topografi och förhållandena på platsen är sådana att det är tydligt hur det privatiserade området är avgränsat och att det planerade fritidshuset inte kommer att utvidga hemfridszonen annat än obetydligt. Det finns därför förutsättningar för dispens från strandskyddsbestämmelserna. För att inte strida mot strandskyddets syfte har dispensen förenats med villkor om att huset inte får förses med fönster åt ena hållet.