Mål: P 9175-16

Avgörande

Ett enkelt planförfarande får användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och saknar intresse för allmänheten (5 kap. 7 § PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015). Med tillämpning av ett sådant enkelt planförslag antog kommunen en plan för en byggnad med höga kulturmiljövärden. Då planen antogs vara av intresse för en bredare allmänhet har Mark- och miljööverdomstolen upphävt planen eftersom enkelt planförfarande inte gått att tillämpa i detta fall.