Mål: M 2116-18

Avgörande

Länsstyrelsen förelade en fastighetsägare att ta bort jordmassor som hade placerats i ett biotopskyddsområde. Mark- och miljööverdomstolen har ansett det visat att åtgärden har vidtagits inom ett biotopskyddsområde och fastställt föreläggandet.