Mål: P 11192-17

Avgörande

I en detaljplan har markanvändningen där en servitutsbrunn är placerad ändrats från parkmark till lokalgata/parkering. Kommunen har anfört att inga rättigheter avseende brunnen har påverkats av detaljplanen och i genomförandebeskrivningen framförs att anläggningen ska vara kvar i sin befintliga form. Kommunen har ändå under handläggningen av målet medgivit ändring av markanvändningen. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning finns det risk att brunnen, vid ett genomförande av planen, inte längre kan fungera som vattentäkt och därmed att gällande servitut påverkas. Beslutet att anta detaljplanen strider därmed mot 4 kap. 36 § PBL. Domstolen konstaterar att med den av kommunen medgivna ändringen av den aktuella allmänna platsmarken kan detaljplanen utformas med skälig hänsyn till befintliga förhållanden. Med stöd av 13 kap. 17 § PBL ska detaljplanen och mark- och miljödomstolens dom ändras på sådant sätt att markanvändningen för platsen för brunnen ändras tillbaka till parkmark.