Mål: F 10059-16

Avgörande

Fråga om inrättande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgarage som omfattar tre fastigheter. Då Mark- och miljööverdomstolen - i motsats till mark- och miljödomstolen - konstaterat att det inte funnits något hinder mot att pröva målet i sak har mark- och miljödomstolens beslut att återförvisa målet till Lantmäterimyndigheten undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.