Mål: M 4092-20

Avgörande

Föreläggande att ta bort brygga. Fastighetsägare har av en kommun förelagts att ta bort en bryggaanläggning med hänvisning till att den uppförts utan strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har funnit det bevisat att anläggningen funnits på platsen sedan före reglerna om strandskyddsdipsens trädde i kraft och att den därför inte kräver dispens. Att anläggningen löpande renoverats och reparerats har inte gjort att det idag är fråga om en ny anläggning. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt kommunens beslut om föreläggande.